Mijn favorieten

disclaimer voor groeneveldmakelaars.nl

De website www.groeneveldmakelaars.nl (Kamer van Koophandel 23068979), hierna te noemen groeneveldmakelaars.nl, verleent je hierbij toegang tot groeneveldmakelaars.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door groeneveldmakelaars.nl en derden zijn aangeleverd. groeneveldmakelaars.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op groeneveldmakelaars.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van groeneveldmakelaars.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
De op groeneveldmakelaars.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van groeneveldmakelaars.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op groeneveldmakelaars.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij groeneveldmakelaars.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van groeneveldmakelaars.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.