Algemene Voorwaarden GROENEVELD Makelaardij

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Groeneveld Makelaardij gevestigd aan Arkelstraat 57 te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77919351;
 2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Groeneveld Makelaardij een overeenkomst aangaat;
 3. onroerend(e) goed(eren): onroerende zaken en de beperkte rechten daarop;
 4. opdracht: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

Artikel 2 Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarop Groeneveld Makelaardij deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
 • 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Groeneveld Makelaardij, voor de uitvoering waarvan door Groeneveld Makelaardij derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Groeneveld Makelaardij en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • 2.5 Indien Groeneveld Makelaardij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Groeneveld Makelaardij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 • 3.1 Groeneveld Makelaardij kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Groeneveld Makelaardij gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 • 3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Groeneveld Makelaardij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groeneveld Makelaardij anders aangeeft.
 • 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Groeneveld Makelaardij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Prijzen

Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 5.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd.
 • 5.2 Groeneveld Makelaardij is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven.
 • 5.3 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Groeneveld Makelaardij verschuldigd zijn.
 • 5.4 In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Groeneveld Makelaardij van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel 12.2 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 • 5.5 Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze algemene voorwaarden anders blijkt of de opdrachtgever en Groeneveld Makelaardij anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte kosten. De opdrachtgever en Groeneveld Makelaardij kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte kosten overeenkomen.
 • 5.6 Indien Groeneveld Makelaardij iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan Groeneveld Makelaardij gericht stuk, heeft Groeneveld Makelaardij geen recht op betaling van honorarium, verschotten of kosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.

 Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst door Groeneveld Makelaardij

 • 6.1 Groeneveld Makelaardij voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit.
 • 6.2 Tenzij anders overeengekomen heeft Groeneveld Makelaardij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 6.3 Groeneveld Makelaardij draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Groeneveld Makelaardij, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
 • 6.4 Tenzij anders overeengekomen verricht Groeneveld Makelaardij de volgende diensten voor de opdrachtgever:
  1. het bespreken en het voorzien van adviezen omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  2. het beoordelen van de waarde van het betreffende onroerend goed;
  3. het voeren van onderhandelingen;
  4. het begeleiden bij de afwikkeling.
 • 6.5 Groeneveld Makelaardij onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat Groeneveld Makelaardij aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Groeneveld Makelaardij met, naar haar keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. Groeneveld Makelaardij opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groeneveld Makelaardij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Groeneveld Makelaardij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groeneveld Makelaardij zijn verstrekt, heeft Groeneveld Makelaardij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Groeneveld Makelaardij ter beschikking heeft gesteld.
 • 7.2 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Groeneveld Makelaardij onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 7.3 De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Groeneveld Makelaardij behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Groeneveld Makelaardij om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe geen onderhandelingen. Indien de opdrachtgever in strijd hiermee handelt, laat dit het verschuldigde honorarium onverlet.

Artikel 8 Looptijd van de overeenkomst

Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd en eindigt onder meer door:

 1. vervulling door Groeneveld Makelaardij;
 2. teruggaaf door Groeneveld Makelaardij;
 3. intrekking door de opdrachtgever.

Ad a. Groeneveld Makelaardij heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet de uit de opdracht voortvloeiende verplichting, om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.

Ad b. Teruggaaf van de opdracht door Groeneveld Makelaardij is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

– de onder artikel 7.2 en 7.3 van deze algemene voorwaarden beschreven situatie;
– verstoring van de relatie tussen Groeneveld Makelaardij en de opdrachtgever.

Ad c. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als tijdstip voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Groeneveld Makelaardij respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum en de gemaakte kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden. Na het einde van de opdracht kunnen honorariumverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Betaling en aanbetaling

 • 9.1 Nadat opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening van verkoop heeft verstrekt aan Groeneveld Makelaardij zal deze opstartkosten voldoen van € 375,- (zegge driehonderdvijfenzeventig euro) tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 9.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Groeneveld Makelaardij aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk of elektronisch anders door Groeneveld Makelaardij is aangegeven.
 • 9.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 9.4 Groeneveld Makelaardij heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • 9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 • 9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Groeneveld Makelaardij op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 9.7 Groeneveld Makelaardij kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Groeneveld Makelaardij verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en verjaring

 • 10.1 Groeneveld Makelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Groeneveld Makelaardij of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Groeneveld Makelaardij.
 • 10.2 Groeneveld Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Groeneveld Makelaardij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 10.3 Indien Groeneveld Makelaardij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Groeneveld Makelaardij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 10.4 Iedere aansprakelijkheid van Groeneveld Makelaardij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • 10.5 De opdrachtgever vrijwaart Groeneveld Makelaardij voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde diensten van Groeneveld Makelaardij alsmede alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting(en) en/of doen van onjuiste voorstelling van zaken.
 • 10.6 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Groeneveld Makelaardij gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groeneveld Makelaardij daardoor direct of indirect ontstaan.
 • 10.7 Groeneveld Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Groeneveld Makelaardij in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • 10.8 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Groeneveld Makelaardij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • 10.9 Groeneveld Makelaardij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 • 10.10 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Groeneveld Makelaardij. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Groeneveld Makelaardij als gevolg daarvan lijdt.
 • 10.11 Alle aanspraken jegens Groeneveld Makelaardij die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Groeneveld Makelaardij zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Honorarium

 • 11.1 De opdrachtgever is aan Groeneveld Makelaardij honorarium verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Groeneveld Makelaardij verleende diensten, tenzij het een overeenkomst betreft welke buiten het gebied plaats vindt waarop de opdracht betrekking heeft.
 • 11.2 De opdrachtgever is eveneens honorarium verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 8 van deze algemene voorwaarden of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Groeneveld Makelaardij aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Groeneveld Makelaardij de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
 • 11.3 Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Groeneveld Makelaardij op honorarium onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op honorarium daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 • 11.4 Het bedrag van het honorarium is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Groeneveld Makelaardij en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een honorariumverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 2 van dit artikel ontstaat na het einde van de opdracht, Groeneveld Makelaardij nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt het honorarium een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
 • 11.5 Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gekocht, gehuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 • 11.6 Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen honorarium verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van het honorarium worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 • 11.7 Ingeval Groeneveld Makelaardij door toedoen van de opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij honorarium in rekening moet brengen heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de opdrachtgever het op deze wijze berekende honorarium verschuldigd.
 • 11.8 Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is het honorarium verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 12 Kosten

 • 12.1 Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Groeneveld Makelaardij ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient Groeneveld Makelaardij tevoren met de opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 • 12.2 Onverminderd het in lid 1 van dit artikel gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening verkoop intrekt of opschort bovendien aan Groeneveld Makelaardij een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding bedraagt € 375,- inclusief 21% btw.
 • 12.3 De opdrachtgever en Groeneveld Makelaardij kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in lid 2 van dit artikel van toepassing verklaren voor het geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Artikel 13 Koop en koopsom

 • 13.1 Indien de hoogte van het honorarium afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
  1. het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  2. bij een overeenkomst van koop waarbij de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegerekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
  3. bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  4. bij koop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;
  5. bij koop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;
  6. bij koop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
  7. bij koop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
  8. bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.
 • 13.2 Met koop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
  1. van ruilkoop;
  2. van huurkoop;
  3. van koop op afbetaling;
  4. van koop die niet (zonder meer) de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  5. tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

Artikel 14 Roerende zaken

Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

 Artikel 15 Overmacht

 • 15.1 Indien Groeneveld Makelaardij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, zal Groeneveld Makelaardij niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Groeneveld Makelaardij als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 • 15.2 Voor zover Groeneveld Makelaardij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Groeneveld Makelaardij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 16 Geheimhouding

 • 16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 16.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Groeneveld Makelaardij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Groeneveld Makelaardij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Groeneveld Makelaardij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 Artikel 17 Intellectuele eigendom

Alle door Groeneveld Makelaardij verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Groeneveld Makelaardij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 Artikel 18 Overige bepalingen

 • 18.1 Groeneveld Makelaardij behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Groeneveld Makelaardij zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 14 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
 • 18.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groeneveld Makelaardij partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • 18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 18.4 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Groeneveld Makelaardij is gevestigd. Indien Groeneveld Makelaardij een beroep doet op deze bepaling, heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.